Ceidiog TV

Polisi Preifatrwydd

 

Trosolwg

Mae’r datganiad preifatrwydd yma yn amlinellu pa wybodaeth mae Ceidiog yn casglu a sut mae’r wybodaeth yna yn cael ei defnyddio yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RDDC) a ddaeth i rym ar 25 Mai 2018, wedi’i gweithredu yn y DU o dan y Deddf Diogelu Data 2018 (DDD 2018).

Mae eich data yn bwysig iawn a bydd Ceidiog yn gofalu am y wybodaeth yma yn unol â’r deddfau uchod.

 

Beth ydyn ni’n casglu?

Mae’r mathau o wybodaeth mae Ceidiog yn casglu yn cynnwys ond ddim yn gyfyngedig i; eich enw, dyddiad geni, rhif cyswllt, cyfeiriad, hanes cyflogaeth, a manylion banc. Bydd Ceidiog yn gadael i chi gwybod pa wybodaeth sydd yn cael ei chynnal amdanoch os ydych chi’n gofyn.

 

Pam ydyn ni’n casglu e?

Mae Ceidiog yn casglu eich gwybodaeth am amryw o resymau fel; i gwblhau prosiectau a rhwymedigaethau cytundebol, fel diwydrwydd dyladwy i gydymffurfio ag yswiriant atebolrwydd ac indemniad cyhoeddus, ac i anfoneb cleientiaid a thalu cyflenwyr.

 

Sut ydyn ni’n casglu e?

Bydd Ceidiog yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol byddech yn datgan yn wirfoddol. Bydd y rheswm rydym ni’n casglu’r wybodaeth yn cael ei wneud yn glir yn ystod casglu. Os ydych chi o dan 16 mlwydd oed mae’n rhaid derbyn caniatâd eich rhiant neu warcheidwad pryd bynnag rydych yn darparu gwybodaeth bersonol i Ceidiog.

 

Storio Gwybodaeth

Bydd Ceidiog yn cadw eich gwybodaeth am yr amser byrraf sydd angen arno ar gyfer y pwrpas cafodd ei chasglu tan ddiwedd cytundeb. Mae Ceidiog dan orfodaeth gyfreithiol i gadw gwybodaeth benodol  i gyflawni ein hawliau statudol. Byddwn ni ddim yn gwerthu neu fasnachu gwybodaeth i unrhyw bartïon allanol heb eich caniatâd.

Fodd bynnag, Bydd unrhyw wybodaeth sydd ei angen gan y gyfraith neu fel rhan o weithgareddau cyfrifyddu normal yn cael ei rhannu.

 

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw ar ffeil cyfrifiadur diogel Fel y soniwyd yn flaenorol mae eich gwybodaeth yn bwysig iawn ac mae Ceidiog wedi ymrwymo i gadw e’n ddiogel ac i warchod e o gael ei cholli, cael ei chamddefnyddio neu gael ei newid.